PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipood

  1. pet24.ee

Isikuandmete töötlemise reeglid ja küpsiste kasutamise teave

UAB Future Retail tagab, et isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil, kogutakse üksnes käesolevas poliisil määratletud eesmärkidel, mis on selgelt määratletud ja neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
UAB Future Retail tagab organisatsiooniliste ja tehniliste vahendite abil nõuetekohase isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse ebaseadusliku töötlemise või ebaseaduslike andmete töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise eest.

DEFINITSIOONID

1.1. Privaatsuspõhimõtted - need on isikuandmete töötlemise reeglid ja küpsiste kasutamise teave, kättesaadavad veebilehel www.pet24.ee
1.2. Veebileht - www.pet24.ee e-poe veebikeskkond, kus UAB Future Retail kliendil on võimalus lubada oma isikuandmete töötlemist turunduslikel eesmärkidel.
1.3. Andmehaldur - juriidiline või füüsiline isik, kes iseseisvalt või koos teistega haldab isikuandmete töötlemise eesmärke ja vahendeid. Andmekontroller käesolevas dokumendis on UAB Future Retail, registrikood: 303035917, registreeritud aadress: Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas, kontaktandmed: el.p.info@pet24.ee, tel. <...>
1.4. Andmesubjekt - veebilehe klient või külastaja, kelle isikuandmeid kontroller e-kaubanduse, otseturunduse, päringute haldamise ja lojaalsusprogrammide haldamiseks töötleb.
1.5. Pädev andmetöötleja - füüsiline või juriidiline isik, kes abistab andmetöötlejat vastavalt talle antud volitustele seatud eesmärkide täitmiseks.
1.6. Isikuandmed - kontrolleri valduses olevad isikuandmed kliendi või saidi külastaja tuvastamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, jne
1.7. Andmehaldus on mis tahes isikuandmete kasutamine: kogumine, salvestamine, säilitamine, hoiustamine, muutmine (lisamine või redigeerimine), eraldamine, kasutamine, kustutamine või muu toiming või toimingute kogum.
1.8. Otseturundus - tegevused, mille eesmärk on pakkuda kaupu või teenuseid posti või telefoni teel või muul moel, allahindluste pakkumiseks ja/või tagasiside saamiseks pakutavate kaupade või teenuste kohta.
1.9. E-kaubandus - kaupade või teenuste ostmine ja müümine internetis.
1.10. Nõusolek - andmesubjekti vaba väljendus isikuandmete töötlemisega nõustumisest.
1.11. Järelevalveasutus on isikuandmete kaitset teostav riiklik institutsioon.


ÜLDSÄTTED

2.1. Selles dokumendis on sätestatud isikuandmete kogumise, säilitamise ja haldamise põhisätted.
2.2. Andmesubjekt peetakse käesoleva privaatsuspoliitikaga tutvunuks, kui ta väljendab oma nõusolekut andmete töötlemiseks.
2.3. Käesolevat privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressil www.pet24.ee.

ISIKUANDMETE KOGUMISE, HOIDMISE JA KASUTAMISE KORD

3.1. Andmesubjekt nõustub, et e-kaubanduse eesmärgil töötleb andmekontroller järgmisi isikuandmeid:
3.1.1. nimi, perekonnanimi
3.1.2. telefoninumber
3.1.3. e-posti aadress
3.1.4. IP-aadress
3.1.5. toote kohaletoimetamise aadress
3.1.6. posti aadress kauba kohaletoimetamiseks
3.1.7. e-post, millega on seotud kasutajanimi ja parool
3.1.8. kauba/teenuse eest maksmise andmed (pangakonto number, makseviis jne)
3.1.9. ostuajalugu (ostetud kaubad ja/või teenused, hind, jne);
3.2. Sel eesmärgil saadud isikuandmed salvestatakse 5 (viie) kalendriaasta jooksul kliendi viimasest sisselogimisest vastava e-posti aadressiga.
3.3. Andmesubjekt võib elektroonilisel teel antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, tehes seda e-posti teel aadressil info@pet24.ee. Selleks tuleb kasutada sama e-posti aadress, mis esitati kasutajakonto registreerimisel.
3.4. Andmetöötleja võib kasutada subjekti andmeid ka järgmiste teenuste korraldamiseks: tarneteenuse pakkujad
3.4.1. UAB "Venipak Lietuva", registrikood 300906055, S. Žukausko g. 49, Vilnius;
3.4.2. Omniva LT Ltd, registrikood 300087912, Savanoriu pr. 363, Kaunas.
3.5. Postiga andmete jagamise korral kasutab kontroller järgmisi kliendiga seotud isikuandmeid:
3.5.1. nimi, perekonnanimi
3.5.2. posti aadress
3.5.3. kommentaar.
3.6. Kontroller kinnitab, et tema eesmärkideks kasutatavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, kui selleks puudub otsene vajadus.
3.7. Isikuandmed säilitatakse kahe (2) kalendriaasta jooksul alates andmete jagamisest.
3.8. Andmesubjekt on teadlik, et ta võib oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, esitades selleks taotluse kontrolleri e-posti aadressil: info@pet24.ee samalt e-posti aadressilt, kust anti nõuseolek.
3.9. Andmesubjekt nõustub jagama järgmisi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil:
3.9.1. telefoninumber
3.9.2. e-posti aadress
3.10. Otseturunduseks kasutatavaid isikuandmeid salvestatakse kahe (2) kalendriaasta jooksul alates andmete edastamisest.
3.11. Andmesubjekt võib seda nõusolekut igal hetkel tagasi võtta, kui ta logib oma kontole sisse, klõpsab meie e-posti lingil ja saadab selleks andmehaldurile avalduse samalt aadressilt, millega konto lõi. E-post: info@pet24.ee.
3.12. Andmesubjekt on teadlik, et tema andmeid võib töödelda ka:
3.12.1. UAB Soundest, registrikood 302530363, büroo Rasytės g. 8, Vilnius: uudiskirjateenus.
3.13. Kontroller kinnitab, et isikuandmeid kogutakse ainult otse andmesubjektilt, mitte muudest allikatest.
3.14. Kontroller ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
3.14.1. kui tal on selleks andmesubjekti nõusolek
3.14.2. seoses muude teenustega - kaupade tarne või muud tellitud teenused
3.14.3. kui seda soovivad õiguskaitseorganid vastavalt seadusele
3.14.4. vajaduse korral kuritegude ennetamiseks või uurimiseks.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

4.1. Andmesubjekt annab kontrollerile õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada isikuandmeid selles Privaatsuspoliitika dokumendis määratud moel ja eesmärgil.
4.2. Andmesubjektil on igal ajal õigus mainitud nõusolek tagasi võtta. Selleks tuleb esitada kontrollerile avaldus ja viimane lõpetab andmete kasutamise koheselt ning kustutab need. Kontrolleril on õigus isikuandmeid serverist mitte kustutada, kui tal on selleks seaduslik alus, eriti kui neid on vaja turvalisus- või kaitseküsimuste lahendamiseks, avaliku heaolu tagamiseks, kuritegevuse ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või menetlemiseks, et kaitsta riigi majanduslikke või finantshuve, kolmandate isikute õigusi ja vabadust.
4.3. Andmesubjekt avaldab kontrollerile oma täisnime, e-posti aadressi, veebilehe konto salasõna ja postiaadressi ning tal on õigus neile andmetele juurde pääseda, kui esitab selle kohta andmehaldurile kirjaliku avalduse ühel järgmistest viisidest: 1) kirja või saadetisega aadressil: Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas, 2) e-posti aadressil: info@pet24.ee samalt meiliaadressilt, mille on varasemalt Andmehaldurile andnud, et registreeruda uudiskirja saajaks.
4.4. Kui keegi teine soovib andmesubjekti andmetele ligi pääseda, peab ta selleks esitama notariaalse volituse ning ettevõtte advokaadile tuleb esitada registreerimisel esitatud andmed ning andmete kasutamise eesmärk.
4.5. Kui kontroller saab andmesubjektilt palve juurdepääsuks oma isikuandmetele, siis võimaldab kontroller talle seda 30 kalendripäeva jooksul avalduse saamisest.
4.6. Kui andmesubjekt leiab, et tema andmeid on kogutud ebaseaduslikest allikatest või neid on tarvitatud lubatust erineval moel, võib ta Andmehalduriga ühendust võtta ning paluda oma andmete töötlemise keelamist ja/või kustutamist. Andmehaldur kinnitab nõude ja hoolitseb, et palve täidetakse koheselt, ent mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Ta annab sellest subjektile kirjalikult teada.
4.7. Kui andmesubjekt avastab oma andmetes vea, siis tuvastab ta oma isiku vastavate isikuttõendavate dokumentidega ja esitab kirjalikus vormis avalduse oma andmete parandamiseks/täiendamiseks. Õigustatud palve korral sisestab Andmehaldur andmed koheselt, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ning teavitab sellest kirjalikult ka andmesubjekti.
4.8. Andmesubjektil on õigus sellele, et andmekontroller “unustab” kõik temaga seotud andmed, eriti kui seda pole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, või kui andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi, või kui andmete töötlemine toimub seadusega vastuolus. Kontroller rahuldab selle nõude koheselt, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ning informeerib sellest andmesubjekti kirjalikult.
4.9. Kui andmesubjekt avastab, et tema isikuandmeid on valedel alustel kasutatud, siis on tal õigus pöörduda ka kontrollorgani poole.

ANDMEKAITSE RISKID JA NENDE LAHENDUSED


5.1. Andmete nõuetekohaseks kaitsmiseks rakendab andmekontroller järgmisi organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid andmekaitse eesmärgil:
5.1.1. Organisatsioonilised
5.1.1.1. Tööprotsessid on organiseeritud viisil, mis tagavad andmete turvalist töötlemist nii arvutis kui arhiivides.
5.1.1.2. Juurdepääs subjekti andmetele on vaid neil töötajail, kes on andmete töötlemisega seotud ning on allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingud ning tutvunud andmetöötluse protokolliga.
5.1.2. Tehnilised
5.1.2.1. Andmekontrolleri (teenusepakkuja) poolt määratud kontrollerid tegutsevad vaid Andmehalduri volitusel.
5.1.2.2. Isikuandmeid kaitstakse kaotuse, volitamata kasutuse ja muutmise eest. Internetiühendus on krüpteeritud ja veebileht kasutusel https:// prtokolli alusel.
5.1.2.3. Arvutid on pahavara eest kaitstud (viirusevastaste programmide kasutamine) ja kasutatakse ka tulemüüri.


KÜPSISTE KASUTAMINE


6.1. www.pet24.ee lehel kasutatakse küpsiseid, mille abil hinnatakse kodulehe liiklust ja sisu populaarsust. Küpsiste abil ei ole võimalik lehe külastajat ära tunda.
6.2. Lehe külastaja võib küpsised alati oma arvutist kustutada või need oma veebibrauseris blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi lehekülg enam sama hästi töötada.


LÕPPSÄTTED

7.1. Privaatsuspoliitika vaadatakse üle ja uuendatakse korra iga 2 (kahe) aasta tagant.
7.2. Privaatsuspoliitika jõustub alates 2018. aasta 1. veebruarist ja on saadaval meie kodulehel.